Fond za pozajmice i štednju !

 Dokumenti za preuzimanje:

- Pristupnica

- Zahtjev 

- Istupnica

Fond za pozajmnice i štednju

 

Na temelju članka 41. Statuta HSS MS – MT, Izvršno odbor Podružnice KB Split na sjednici 

održanoj dana 5.ožujka 2013. godine donio je 

PRAVILNIK FONDA ZA POZAJMICE I ŠTEDNJU 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom utvrđuje se djelokrug rada Fonda za pozajmice i štednje, područje 

djelovanja, prihod Fonda, članstvo, način i uvijeti korištenja pozajmica, organi i njihove 

ovlasti, nadzor nad radom Fonda, prestanak rada Fonda. 

 Članak 2. 

Fond je osnovan radi pružanja financijske potpore svojim članovima u obliku pozajmica, a 

temelji se na načelima uzajamnosti i solidarnosti. 

II. PRIHODI FONDA 

 Članak 3. 

Prihod Fonda čine : 

-onivački ulog Sindikata 

-članski ulog 

-naknada 

-ostali prihodi (kamate od uloga na štednji i dr.) 

Članski ulozi pohranjuju se na račun Fonda, a za uloge članova Fonda jamči Sindikat. Za Fond 

za pozajmice i štednju vodi se posebno knjigovodstvo. 

 Članak 4. 

Članski ulog naplačuje se svakog mjeseca na plaći. Minimalna visina članskog uloga iznosi 

50,00 kuna. Članovi Fonda mogu, na osobni zahtjev koji se pisano podnosi stručnoj osobi 

Fonda ( Maja Ferić – Tomić = 099 703 5084) povećati visinu mjesečnog članskog uloga, s tim 

da su obvezni uplačivati predloženi iznos najmanje 6 (šest) mjeseci. 

III. ČLANSTVO 

 Članak 5. 

Članom Fonda može postati svaki član Podružnice KB Split koji potpiše pristupnicu Fondu. 

Potpisivanjem pristupnice Fondu član ujedno prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim 

Pravilnikom. 

Članak 6. Članstvo u Fondu prestaje: 

-prestankom članstva u Sindikatu 

-potpisivanjem istupnice iz članstva Fonda 

-isključenjem iz članstva u Sindikatu (čl.17.Statuta HSS MS-MT ) 

-smrću člana 

Po prestanku članstva u Fondu uplaćeni ulog se vraća bivšem članu, ukoliko je isti podmirio 

sve obveze prema Fondu i Sindikatu i to u pravilu sljedeći mjesec, no najduže u roku od 45 

dana od dana podnošenja takvog zahtjeva. 

Po prestanku članstva u Fondu u slučaju kad bivši član nije podmirio dug prema Fondu i 

Sindikatu, a članski ulog je isti ili veći od duga, izvršit će se prijeboj, a mogući ostatak 

članskog uloga vratit će se bivšem članu u rokovima iz prethodnog stavka koji teku od dana 

izvršenog prijeboja. 

Članstvo u Fondu može prestati tek kad sve obveze i dug budu podmirene. 

Ukoliko je iza umrlog člana Fonda ostalo nepodmireno potraživanje izvršit će se prijeboj od 

uloga Fonda. 

U slučaju smrti člana Fonda članski ulog odnosno njegov dio preostao po podmirenju 

dospjelih obveza prema Fondu, predstavlja dio ostavinske mase preminulog člana te se 

isplačuje nasljednicima. 

U slučaju da umrli član nema zakonskog nasljednika, uplaćeni prilozi prenose se u izvanredne 

prihode, a saldo preuzetih, a ne vraćenih sindikalnih pomoći, otpisuje se na teret troškova 

Fonda Podružnice. 

IV. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA POZAJMICA 

Članak 7. 

Uvijet za odobrenje pozajmica je da je podnositelj član sindikata HSS MS-MT Podružnice KB 

Split. Pozajmice se odobravaju u iznosu od 3 000,00 kuna na rok otplate od 10 (deset) rata. 

Naknada za pozajmicu je 50,00 kuna a naplaćuje se na prvoj rati. Maksimalni iznos 

pozajmice nemože biti veći od trećine uplaćenih priloga. 

V. TIJELA FONDA 

Članak 8. 

(1)Rad Fonda organizira, kordinira i nadzire Izvršni odbor Podružnice kao i Nadzorni odbor 

Podružnice 

(2) Operativno tehničke poslove vezane za rad i funkcioniranje Fonda obavlja ovlaštena 

stručna osoba (Maja Ferić – Tomić: 099 703 5084) 

(3) Ovlaštenja osobi iz st.2. ovog čl. daje Izvršni odbor podružnice. 

VI. NADZOR NAD RADOM FONDA 

 Članak 9. 

Izvršni odbor Podružnice u pogledu rada i funkcioniranja Fonda: 

-prati, nadgleda i vrši kontrolu cjelokupnog rada Fonda 

-donosi sve odluke o pojedinačnim pravima i dužnostima članova Fonda 

-donosi opće operativno-provedbene odluke u svrhu poboljšanja rada Fonda 

-predlaže, utvrđuje donosi sve druge odluke usmjerene na poboljšanje rada i što učinkovitije 

funkcioniranje Fonda 

Članak 10. 

Stručna osoba obavlja i odgovorna je za sljedeće : 

-zaprima pristupnice za učlanjenje u Fond 

-vodi evidenciju o članstvu 

-zaprima zahtjeve za pozajmice 

-vrši isplatu pozajmica na tekuće račune članova 

-obavlja administrativne i sve ostale poslove za Fond 

VII. PRESTANAK RADA FONDA 

Članak 11. 

O prestanku rada Fonda odlučuje Izvršni odbor Podružnice. Sindikat je obavezan svim 

članovima Fonda izvršiti povrat uloga u roku od 180 dana od prestanka rada Fonda. 

Članak 12. 

Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Podružnice. Ovaj Pravilnik potpisuje 

Predsjednik Podružnice. 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa nasnagu danom donošenja. 

 Predsjednica Podružnice 

 Silvana Ganza,ms,