Prijava ministarstvu rada i mirovinskog sustava

 

Upućena prijava za  inspekciju rada ...

  

Ur. broj: 441/10-2014

U Zagrebu,  27. listopada 2014. godine

 

 

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

ZA INSPEKCIJU RADA

Prilaz Ivana Visine 1-3

10 000 Zagreb

 

 

PREDMET:  Zahtjev za provođenjem inspekcijskog nadzora nad Kliničkim bolničkim centrom Split, Split

 

 

Poštovani,

 

obraćamo Vam se u svezi nepravilnosti koje su uočene u Kliničkom bolničkom centru Split, a u svezi sklopljenih ugovora o radu na neodređeno vrijeme te prava radnika na naknadu za troškove prijevoza.

 

Prvenstveno se to odnosi na ugovore o radu na neodređeno vrijeme koji su radnicima ponuđeni na potpisivanje, koje su isti i potpisali budući da su dotad radili na određeno vrijeme, a u kojima postoje brojni nedostaci i nepravilnosti u odnosu na odredbe Zakona o radu. U predmetnim ugovorima o radu u preambuli ugovora gdje su sadržani podaci o strankama nije točno određeno sjedište Poslodavca u smislu kako je to propisano Zakonom. Što se tiče mjesta rada, ugovoreno je da će radnik-ca poslove obavljati u sjedištu Poslodavca (koje opet nije točno određeno) i to npr. u Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za bolesti uha, nosa i grla i dr., što je, s obzirom na unutarnje ustrojstvo, preširoko određeno, odnosno omogućuje poslodavcu da radnika/cu unutar iste samovoljno premješta. Isto se odnosi i na nazive poslova na koje se radnik zapošljava, odnosno poslovi su navedeni preopćenito te takvo navođenje poslova opet dovodi do mogućnosti samovoljnog mijenjanja poslova radnika i time pravne nesigurnosti radnika.

Zatim, u ugovoru o radu spominje se„odgovarajući Kolektivni ugovor“, te „važeći Kolektivni ugovor“, bez navođenja punog naziva pa nije jasno i postoje dvojbe radi li se o istom kolektivnom ugovoru ili o različitim ugovorima.

Poslodavac je, također, u ugovor o radu unio odredbu kojom se radnik odriče primjene članka 9. Zakona o radu u odnosu na pravo na naknadu za trošak prijevoza : „...Radnik-ca se po pitanju troškova prijevoza odriče primjene članka 9. Zakona o radu“. Navedena formulacija nema uporište u pozitivnim propisima budući da je pravo na naknadu za trošak prijevoza pravo radnika ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i po našem mišljenju, radnik se ne može odreći prava povoljnosti u smislu Zakona o radu.

 

Glede prava radnika na naknadu za trošak prijevoza, smatramo da poslodavac svojim internim aktom (Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika KBC Split), navedeno pravo uređuje nepovoljnije od onoga što je ugovoreno odredbom članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te tumačenjima Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora. Naime, Temeljnim kolektivnim ugovorom i tumačenjima Povjerenstva jasno je utvrđena svrha prava na naknadu za trošak prijevoza, a to je da se radniku nadoknade stvarni troškovi prijevoza koje je radnik imao zbog dolaska na posao i odlaska s posla, odnosno istu ne vezuje uz mjesto prebivališta već adresu s koje radnik svakodnevno dolazi na posao i odlazi s posla. Pravilnik Poslodavca isto pravo vezuje uz stanje u momentu zaključivanja ugovora o radu te ukoliko dođe do promjene prebivališta Poslodavac ima mogućnost priznati povećane troškove zbog sklapanja braka ili drugih opravdanih razloga. Koji su to drugi opravdani razlozi ili kriteriji na temelju kojih će se u pojedinom slučaju promjena prebivališta smatrati opravdanom, nisu propisani, već ostavljeni, kako Poslodavac u svom očitovanju navodi, diskrecionoj ocjeni Poslodavca. Činjenica je da ovakvo postupanje Poslodavca radnike dovodi u neravnopravan položaj u slučaju priznavanja odnosno nepriznavanja opravdanosti razloga zbog promjene prebivališta.

Nadalje, u pojedinim ugovorima u radu, iako je jasno utvrđeno prebivališta radnika, poslodavac ne primjenjuje odredbu navedenog Pravilnika već u samom ugovoru o radu ugovara isplatu naknade za prijevoz npr. za I. zonu (pravo na mjesni prijevoz), iako je iz, u ugovoru o radu radnika, navedenog prebivališta jasno da stanuje u II. ili III. zoni te da bi primjenom navedene odredbe radnik imao pravo i na međumjesni prijevoz.

 

Nesporno je da pravilnici poslodavca moraju biti doneseni u skladu s odredbama važećih kolektivnih ugovora i drugih propisa što u ovom slučaju nije poštivano, budući da navedeni Pravilnik isto pravo za radnika uređuje nepovoljnije od kolektivnog ugovora i time radniku direktno umanjuje prava predviđena kolektivnim ugovorom i nanosi štetu.

S obzirom da se ovakvim određenjem članka 24. Pravilnika radnicima umanjuju materijalna prava iz radnog odnosa, te da isti nije u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora, sindikalni povjerenici predložili su Poslodavcu promjenu članka i njegovo usklađivanje s navedenim kolektivnim ugovorom. Kako Poslodavac nije pokazao volju za promjenom spornog članka Pravilnika, molimo naslov da ispita zakonitost članka 24. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika KBC Split.

 

S obzirom na sve navedeno, molimo Vas da u KBC Split provedete inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja i otklanjanja opisanih nepravilnosti te da prilikom obavljanja istog pozovete i sindikalnog povjerenika ili zamjenika sindikalnog povjerenika i o poduzetom nas obavijestite u što skorijem roku.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednica Glavnog vijeća HSSMS-MT

 

Anica Prašnjak, bacc. med. tech.

 

 

Prilozi:

1.      Dopis KBC Split od 20. listopada 2014. u vezi prava na naknadu za trošak prijevoza

 

2.      Dopis KBC Split od 22. listopada 2014. u vezi ugovora o radu